Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon

Koonga Vallavalitsuse 03.07.2013 korraldusega nr

...

1. juulist kuni 10. augustini info telefonil 4473740

Sündide ja surmade registreerimiseks palume aeg kokku

...

Õpilasi võetakse õppima nii 10., 11. kui 12.klassi. Õppetöö toimub  kursuste kaupa kahel päeval

...

Pärnu Maavalitsus teatab uue Pärnu maakonna planeeringu koostamise lähteseisukohtade ja

...

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 27. mai 2011. a käskkirjaga nr 761 on algatatud

...

Koonga Vallavalitsus korraldab riigihanke “Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

...


Koonga Vallavalitsus korraldab riigihanke „Koonga Põhikooli hoone ümberehituse omanikujärelevalve teenus

...

Keskkonnaministeerium teatab osaühingule Lindamäe Koonga dolokivimaardla Koonga dolokivikarjääri ja

...

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi

...

Koonga Vallavalitsus korraldab riigihanke „Koonga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

...