30.06.2015 seisuga oli riigi maakatastris registreeritud 1984 katastriüksust pindalaga 42 280,2 ha, mis moodustab 96,2 % Koonga valla üldpindalast.

Valla üldpindala on 43 966 ha.

Registreeritud maa jaotub:

Tagastatud maa – 13 284 ha;

Ostueesõigusega erastatud maa – 3 583 ha;

Enampakkumisega erastatud maa - 491 ha;

Erastatud vaba põllumajandusmaa - 733 ha;

Erastatud vaba metsamaa – 270 ha;

Munitsipaalmaa – 190 ha;

Riigi omandisse jäetud maa – 23 729 ha