Koonga Vallavolikogu on vastu võtnud alljärgnevad korrad, mis käsitlevad valla poolt antavaid toetuseid:

 

Koonga valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord 

Sünnitoetuse taotlus

Lapsetoetuse taotlus

Ranitsatoetuse taotlus

Matusetoetuse taotlus

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Taotlus 

 

Koonga valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord

Taotlus

Aruanne 

 

Hajaasustusprogramm 2017

 

Pärnu maavanema 03. aprilli 2017. a. korraldusega nr 1-1/17/130on  hajaasustuse programmi 2017. a. taotlusvoor avatud  alates  04. aprillist 2017. a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks (viimaseks taotluse esitamise päevaks) on 06. juuni 2017. a. 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

1. veesüsteemide rajamine (puurkaevud, salvkaevud, veetõsteseadmed, veetorustikud);

2. kanalisatsioonisüsteemide rajamine (septikud, imbväljakud, torustikud);

3. juurdepääsuteede remontimine;

4. autonoomsete elektrisüsteemide rajamine (kui pole ülse elektriliitumist).

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikudkes vastavad järgmistele nõuetele:
taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 2017. aasta  1. jaanuarist alates  majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on   ajatatud.

Projekti ajaline kestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning selle elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud  enne toetuslepingu sõlmimist.      
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning toetuse taotlemise tingimused leiate ka Ettevõtluse Arendamise Shtasutuse veebilehelwww.eas.ee.

Kõik, kes soovivad toetust taotleda, saavad enne avalduse esitamist teha ära eeltööd: (parimate tehniliste lahendustega tutvumine, rajatistele sobiva asukoha valik oma kinnistul, võimalike keskkonnakaitseliste piirangutega tutvumine, hinnapakkumiste küsimine (vähemalt 2 hinnapakkumist) jne.

Info ja selgituste saamiseks pöörda valla kontaktisiku asevallavanem Silver Seegari poole tel. 447 3746, mob. 525 8769 või e-posti aadressilSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Eelmises voorus toetuseta jäänud taotlejad, kes soovivad jätkuvalt toetust saada, peavad esitama uue avalduse koos nõutud lisadega.

 Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni koosseisu kinnitamine ja eelistatava valdkonna määramine:

 

1.                  Koonga Vallavolikogu 19.04.2017 otsusega nr 13 on kinnitatud hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon alljärgnevas koosseisus:

            Esimees:     asevallavanem Silver Seegar

            Liikmed:     keskkonna- ja maanõunik Mihkel Kalmaru

                                volikogu aseesimees Mihkel Luige

                                volikogu liige Mare Paarasma

                                sotsiaalnõunik Eve Lindoja

 

2.                  Koonga Vallavolikogu 19.04.2017 otsusega nr 12 on kehtestatud hajaasustuse programmi toetuse andmisel 2017. a. eelistatud valkonnaksveesüsteemide rajamine.