Koonga Vallavalitsusele laekus tähtajaks, 06. juuniks 2017. a., üksteist (11) taotlust hajaasustuse programmi projektis osalemiseks ning toetuse saamiseks.

Projektide kogumaksumuseks kujunes 57 459,83 eurot, millest taotletav toetuste summa moodustas 38 306,20 eurot ning taotlejate omafinantseering 19 153,63 eurot.

Koonga vallal oli kasutada hajaasustuse programmi toetuste rahastamiseks riigipoolset osa          17 356,64 eurot ning valla eelarvest oli toetuste andmiseks ette nähtud 20 000 eurot. Kuigi hajaasustuse programmi toetusteks esialgu kavandatud riigi osa vähendati, eraldas Koonga vald oma eelarvest lubatud 20 000 eurot ning toetus otsustati jagada rahastuse saanud projektidele suhtega 53,54% valla osa ja 46,46% riigi osa, kõigi vastavaks tunnistatud taotluste täielikuks rahuldamiseks jäi puudu 949,56 eurot.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon tunnistas oma 27. juuni 2017. a. istungil kõik esitatud taotlused programmdokumendi nõuetele vastavaks ning tegi Koonga Vallavalitsusele ettepaneku rahuldada taotlused eelarvevahendite piires pingerea alusel. Ettepanek tehti 10 (kümne) projekti toetamiseks taotletud ulatuses ning 1 (ühe) projekti toetamiseks  tingimuslikult eelarvevahendite jäägi ulatuses.

Koonga Vallavalitsuse 27. juuli 2017. a. korraldusega nr 119 rahuldati komisjoni poolt ette pandud hajaasustuse programmi 11 (üheteistkümne) toetuse taotleja esitatud taotlused komisjoni poolt koostatud pingerea alusel järgmiselt:   

1.

Toetuse saaja

KAIA MUHUSTE

 

Projekti nimetus

Koonga küla Annuse talu puurkaevu rajamine.

 

Toetuse suurus

1 180,00 eurot

2.

Toetuse saaja

RAUL LINDE

 

Projekti nimetus

Peantse küla Mustu talu puurkaevu ja veesüsteemi rajamine

 

Toetuse suurus

3 304,00 eurot

 

3.

Toetuse saaja

JAANUS MEHIKAS

 

 

 

Projekti nimetus

Salevere küla Uuetoa talu puurkaevu ja veesüsteemi rajamine

 

 

 

Toetuse suurus

2 880,00 eurot

 

 

4.

Toetuse saaja

AIVAR LUTSAR

 

 

 

Projekti nimetus

Kiisamaa küla Jaani talu veesüsteemide rekonstrueerimine ja veepuhastusseadmete paigaldamine

 

 

 

Toetuse suurus

3 992,20 eurot

 

 

5.

Toetuse saaja

KALEV SAAR

 

 

 

Projekti nimetus

Rabavere küla Koodi talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

 

 

Toetuse suurus

4 219,00 eurot

 

6.

Toetuse saaja

TOOMAS NÄRJUSSOO

 

 

Projekti nimetus

Tarva küla Männiku talu veeveesüsteemi renoveerimine.

 

 

Toetuse suurus

2 080,00 eurot

 

 

7.

Toetuse saaja

HENNO SÕRMUS

 

 

 

Projekti nimetus

Pikavere küla Jürisma-Ansu talu  kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

 

 

Toetuse suurus

3 728,00 eurot

 

 

8.

Toetuse saaja

ENDEL HIRVELA

 

 

 

Projekti nimetus

Karuba küla Mäe talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

 

 

Toetuse suurus

3 480,00 eurot

 

9.

Toetuse saaja

JAAK RÜÜTEL

 

Projekti nimetus

Nedrema küla Kubja talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

Toetuse suurus

4 016,00 eurot

10.

Toetuse saaja

VILMA LAUR

 

Projekti nimetus

Rabavere küla Uue-Aado talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

Toetuse suurus

3 728,00 eurot

11.

Toetuse saaja

SIRJE KASKA

 

Projekti nimetus

Kalli küla Kalda talu kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

 

Toetuse suurus

4 749,44 eurot

                 

 

 

 

Pärnu Maavalitsus korraldab 11. oktoobril 2017 kell 14 järjekordse, seekord kahekümnenda,  maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva. Sellele pidulikule sündmusele on oodatud kõik Pärnu maakonnas elavad abielupaarid, kel  sel aastal täitunud või täitumas 50 kooseluaastat, samuti abielupaarid, kes briljantpulmadeni jõudnud (60 kooseluaastat).

Palume juubelipaaridel endast teada anda Pärnu Maavalitsuse kantselei telefonidel 44 79724, 44 79760  või 44 79720. Samuti võib  maavalitsusest ise läbi astuda ja kabinetis 202, 209 (Akadeemia 2, II korrus) või kabinetis 100 (I korrus) austamispäevale nime kirja panna. Eelregistreerimine kestab 1.septembrini.

Pärnu Maavalitsus soovib tänada ja õnnitleda kuld- ja briljantpulmapaare, tänu kellele saab meie noorem põlvkond aimu abielu kestmajäämise võimalikkusest. Väärikad abielupaarid on eeskujuks oma lastele, andes neile eluteele kaasa pagasi väärt elutarkustega ja on eeskujuks kõigile, kes abielu väärtustes ning püsimises kahtlevad. 

Koonga vald liitus 2017.a. projektiga:  „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused“ rahastatud projekti“ Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused”

Koonga Vallavalitsus koostöös SA Koonga Hoolekandega pakub alates augustist 2017.a.:
1. Koduteenus (pakkuda 4 inimesele/perele) – täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et tagada isiku iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes ja väljaspool kodu ning aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele. Koduteenuseid osutatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel. Teenust osutatakse nii üksi kui ka kooselavatele eakatele või erivajadusega inimestele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul.Teenust on õigus saada Haapsalu linna, Lääneranna valla või Lääne- Nigula valla territooriumil elavatel isikutel: (kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad; kelle pereliikmed mõjuvatel materiaalsetel, tervislikel või muudel eespool loetlemata põhjustel ei saa isikule vajalikku hooldust kindlustada.  
2. Tugiisikuteenus (pakkuda 3 inimesele/perele) – isiku abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga tema igapäevases elukeskkonnas. Eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus teenuse saaja vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. 

Meetme eesmärgiks on tööealise isiku hoolduskoormuse vähendamine ja/või erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule asumise võimekuse suurendamiseks. 
Teenuste taotlemine: Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja kohaliku omavalitsuse üksusele taotluse.  Vallavalitsus otsustab teenuse määramise ja selle osutamise tingimused oma haldusaktiga 30. tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja lepib kohaliku omavalitsuse üksuse ja teenuse osutajaga kokku teenuse osutamise algusaja, koha, mahu ja töökohustused.

Teenuste soovist anda teada vallavalitsuse sotsiaalnõunik Evele:  tel. 4473744 või 56504561

SA Koonga Hoolekanne pakub abivajajatele isikutele (perekonnale) sotsiaaltransporditeenust: Transporditeenust osutatakse Koonga valla elanikele ja vältimatu vajaduse korral ka teistele valla territooriumil viibivatele isikutele, kes puudest, tervislikust seisundist või raskest majanduslikust olukorrast tingituna ei ole suutelised iseseisvalt ühistranspordi teenust kasutama (üksik vanur, raskelt haige, puudega isik või muu põhjendatud abivajaja). Transporditeenuse taotlemiseks peab taotleja, hooldaja või eestkostja registreerima oma sõidusoovi teenuse osutaja juures SA Koonga Hoolekanne juhataja Malle Tamsalu tel. 525 0915. Transpordi teenuse hind on 0,10 senti kilomeeter. Põhjendatud ja kaalutletud otsusel võib osutada transporti tasuta.

Lähtuvalt Nedrema piirkonna elanike soovist on Koonga Vallavalitsus koostanud eelnõu Nedrema ja Nedrema tee bussipeatuste määramiseks.

Eelnõu

Kaart

Koonga Vallavolikogu 27.06.2017 otsusega nr 28 “Asustusjaotuse muutmise algatamine” algatati Salevere küla nime muutmine. 

Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määruse nr 10 "Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustatakse Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemise teel uus haldusüksus Lääneranna vald. Nimetatud määrus jõustub Lääneranna Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Kohanimeseaduse §12 lõike 2 punkti 2 kohaselt ei tohi olla samanimelised ühe valla piires asuvad asustusüksused.

Asustusüksuse nime muutmist reguleerib Vabariigi Valitsuse 25.11.2004 määrus nr 335 "Asutusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord" (edaspidi määrus). Määruse § 9 lõike 1 kohaselt on asustusjaotuse muutmine asutusüksuse nime määramine. Määruse § 10 lõike 1 kohaselt algatab asustusjaotuse muutmise kohaliku omavalitsuse volikogu. Pärast volikogu poolset asustusjaotuse muutmise algatamist viib vallavalitsus läbi asutusjaotuse muutmise eeltoimingud. Kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse eelnõu asustusjaotuse muutmise kohta avalikustatakse valla veebilehel ja pannakse välja vallavalitsuse ruumides vähemalt kaheks nädalaks.

 

Koonga vallas ja Hanila vallas on samanimelised Salevere külad.

Koonga vallas asuva Salevere küla puhul on kasutatud 1935. aasta katastrikaardil ja 1938. aastal ja järgmistel aastatel Eesti Vabariigi Katastriameti koostatud "Maksualuste maaüksuste nimekirjas" nime Salavere küla.

Avalikustatava eelnõu kohaselt muudetakse Koonga vallas asuva Salevere küla nime ja määratakse uueks nimeks Salavere küla.

 

Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste.

Arvamused ja protestid esitada kirjalikult Koonga Vallavalitsusele aadressidel

e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või

Koonga Vallavalitsus, Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa.   

Suvi on aeg, mis noortele tähendab vabadust koolikohustustest ning rohkem aega, et koos sõpradega osa võtta erinevatest suveüritustest. Suve saabudes on politsei juba tabanud suuremaid ja väiksemaid seltskondasid noori alkoholi pruukimas ja pidutsemas nii nagu see on lubatud vaid täisealistele. Nende sündmuste valguses tasub meelde tuletada mõningad reeglid, mida järgides saab sügisel suvepuhkust meenutada ainult hea sõnaga.

Kindlasti ei ole alkoholi tarvitamine vajalik peomeeleolu tekitamisel, suhtlemise hõlbustamisel või veel enam janu kustutamiseks kuuma ilmaga. Siinkohal on oluline rõhutada ka lapsevanema eeskuju alkoholi tarvitamisel. Uuringute abil on purustatud müüdid, et kui lapsevanem kodus oma alaealisele lapsele alkoholi tarvitamist lubab, väldib ta sellega lapse väljaspool kodu n-ö paha peale minekut. Seega tuleb kodus kokku leppida reeglid, et koduses baarikapis olevatele pudelitele kätt külge ei pandaks. Mõned reeglid ei ole mõeldud läbi sõrmede vaatamiseks, vaid loodud nimelt noorte kaitseks. Näiteks lastekaitseseaduse järgi on 1. juunist kuni 31. augustini alla 16-aastasel alaealisel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikus kohas kell 24:00-5:00. Kui laps jääb välja hiljemaks, tuleb juurutada head tava alati enda asukohast teada anda.

Alkoholiseaduse järgi on alaealistel keelatud alkoholi osta, omada, vallata ja tarbida, mistõttu kauplustes küsitakse alkoholi ja tubakatoodete ostmisel isikut tõendavat dokumenti. Nooremad kliendid, kellelt dokumenti küsitakse, võiksid võtta olukorda hoopis huumoriga, kui ostja müüjale noorem tundub. Samuti peavad äsja täisealiseks saanud noored põhjalikult järele mõtlema, enne kui oma sõprade palvel poest siidreid ostma lähevad, sest alkoholiseadus keelab ka alaealisele alkohoolse joogi pakkumise, võõrandamise või üleandmise. Täiskasvanu, kes alkoholi alaealistele kättesaadavaks muudab, peab endale teadvustama oma rolli selles, et noor paneb tarvitades keelatut tegelikult ohtu oma nii oma tervise, kuid halvemal juhul ka palju muud.

Alkoholi tarvitamine mõjutab aju ja närvisüsteemi sedavõrd, et kaduda võib enesekontroll ning käitumine muutub. Alkohol iseenesest ei muuda tarvitajad agressiivseks, külge kleepuvaks või ülevoolavalt lõbusaks, vaid võimendab inimese isikuomadusi. Alkohol on oma olemuselt depressant, mis selgitab hästi, miks võib mõni inimene alkoholi liigselt tarvitanuna hakata nutma, vanu asju meelde tuletama, haledaid sõnumeid saatma, tüli kiskuma või lausa füüsilist vägivalda kasutama. Suhted sõpradega sellise käitumisega tihtipeale ei parane, pigem pannakse end piinlikku olukorda või lausa naeruvääristatakse ennast. Samuti on alkoholijoobes inimese reaktsioonikiirus madal, tekivad raskused ajas ja kohas orienteerumisega. Kontroll oma keha, taju ja mõtlemise üle häirub ning inimene võib sattuda õnnetuse ohvriks (traumad, riskantsed seksuaalsuhted, muude meelemürkide tarvitamine lisaks jm). Kindlasti ei tohi alkoholijoobes minna ujuma!

Tõelised sõbrad hoiavad üksteisel silma peal ja hoolitsevad teineteise eest. Liigsete ülemeelikuste puhul on tihtipeale mõjusam korrale kutsumine lähedaste poolt, võrreldes tundmatute ümberseisjatega. Vältimaks hirmu, et kellegagi on midagi halba juhtunud, võiks seltskonnaga välja minnes eelnevalt kokku leppida, et pärast pidu tullakse koos koju või vähemalt antakse teada, et on kenasti näiteks takso peale jõutud.

Turvalist suve!

Noorsoopolitseinik Karmen Raud

Mikk Pikkmets 03.07.2017 – 18.07.2017
  19.07.2017 – 21.07.2017
   
Silver Seegar 10.07.2017 – 23.07.2017
   
Mihkel Kalmaru 19.06.2017 – 08.07.2017
  17.07.2017 – 28.07.2017
  07.08.2017 – 11.08.2017
   
Asta Kuru 03.07.2017 – 01.08.2017
   
Ingrid Tiido 06.07.2017 – 13.07.2017
  31.07.2017 – 12.08.2017
  13.08.2017 – 18.08.2017
   
Tiina Hirvela 10.07.2017 – 27.07.2017
   
Eve Lindoja 26.06.2017 – 14.07.2017
  24.07.2017 – 28.07.2017
  04.09.2017 – 08.09.2017
  23.10.2017 – 27.10.2017
  01.09.2017 – 01.09.2017
   
Kalju Kepp 03.07.2017 – 06.08.2017
   
Jaan Palm 03.07.2017 – 12.07.2017
  13.07.2017 – 21.07.2017
  07.08.2017 – 18.08.2017

Lihula Vallavalitsuse 26. mai 2017. a korraldusega nr 152 kuulutati välja avalik konkurss Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemise teel moodustuvale Lääneranna vallale sümboolika leidmiseks. Konkursi raames oodatakse nii vapi kui lipu kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Lääneranna valla sümboolika konkursi tingimustes. Töid saavad füüsilised ja juriidilised isikud konkursile esitada perioodil 01. juunist 31. juulini 2017 (kaasa arvatud) ning need tuleb tuua või saata posti teel Lihula Vallavalitsusse märkega „Lääneranna valla sümboolika konkurss".

Avalikule konkursile laekunud kavandeid hindab Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla esindajatest koosnev 8-liikmeline komisjon. Konkursi auhinnafond on 4000 eurot, mis jaguneb kolme parima töö vahel suurustes 3000 eurot võitjale, 750 eurot II kohale ning 250 eurot III koha saanule.

Lisainfo Lihula veebilehel.
 

Palun sotsiaaltoetuste avaldused esitada 15.juuniks, kuna viibin puhkusel ajavahemikul 26.06.2017- 14.07.2017 ja juulis tuua toetuste avaldused ajavahemikul: 17.07.2017-20.07.2017 kuna puhkan ka: 24.07.2017-28.07.2017.

Kaunist ja päikeselist suve!

Sotsiaalnõunik Eve.