Palun sotsiaaltoetuste avaldused esitada 15.juuniks, kuna viibin puhkusel ajavahemikul 26.06.2017- 14.07.2017 ja juulis tuua toetuste avaldused ajavahemikul: 17.07.2017-20.07.2017 kuna puhkan ka: 24.07.2017-28.07.2017.

Kaunist ja päikeselist suve!

Sotsiaalnõunik Eve.

Audru, Hanila, Koonga, Lihula, Tõstamaa ja Varbla vald korraldasid ühishanke “Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Hanila ja Lihula vallas”. Hanke läbiviimiseks anti volitus Tõstamaa Vallavalitsusele.

Jäätmevedajale antakse hanke tulemusel teenuse osutamiseks õigus viieks aastaks ja see lõpeb 31.08.2022.  

 

Hankel osales kaks pakkujat: AS Eesti Keskkonnateenused ja AS Ragn-Sells. Madalaima hinnaga pakkujaks osutus AS Ragn-Sells.

Seni osutas jäätmeveo teenust Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallas AS Ragn-Sells ning Hanila ja Lihula vallas AS Eesti Keskkonnateenused.

 

Alates 2012. aastast on püsinud jäätmeveo teenuse hind muutumatuna, kuid nüüd ootab Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallas tarbijaid mõningane hinnatõus. Hanila ja Lihula vallas seevastu jäätmeveo hind langeb.

 

Uued hinnad hakkavad Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallas kehtima alates 1. septembrist 2017. Hanila ja Lihula vallas alates 1. juunist 2018.

 

Allpool on toodud konteinerite lõikes seni kehtinud ja kehtima hakkavad hinnad:

 konteineri maht m3

Uus hind €

Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallas alates 01.09.2017

Lihula ja Hanila

alates  01.06.2018

 Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vald

 Hanila ja Lihula vald

kehtiv jäätmeveo hind

muutus %

muutus €

kehtiv jäätmeveo hind

muutus %

muutus €

0,03

-

-

-

-

1,20 €

-

-

0,08

2,09 €

1,85 €

+ 13 %

+ 0,24

2,52 €

- 17 %

- 0,43

0,14

3,09 €

2,75 €

+ 12 %

+ 0,34

3,84 €

- 20 %

- 0,75

0,24

3,55 €

3,15 €

+ 13 %

+ 0,40

4,44 €

- 20 %

- 0,89

0,37

4,76 €

4,23 €

+ 13 %

+ 0,53

4,50 €

+ 6 %

+ 0,26

0,6

5,93 €

5,27 €

+ 13 %

+ 0,66

7,20 €

- 18 %

- 1,27

0,8

6,72 €

5,97 €

+ 13 %

+ 0,75

7,80 €

- 14 %

- 1,08

1,1

-

-

-

-

13,20 €

-

-

1,5

9,45 €

8,40 €

+ 13 %

+ 1,05

15,00 €

- 37 %

- 5,55

2,5

14,66 €

13,02 €

+ 13 %

+ 1,64

30,00 €

- 51 %

- 15,34

4,5

25,59 €

22,74 €

+ 13 %

+ 2,85

36,00 €

- 29 %

- 10,41

 

Olmejäätmete korraldatud veoga liitumine on kõikidele elamuga kinnistutele KOHUSTUSLIK. Erandina antakse ajutist vabastust neile kinnistuomanikele, kes on tõendanud, et kinnistut ei kasutata.

 

Mihkel Kalmaru

Koonga valla keskkonna- ja maanõunik

tel 4473745

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Pärnu maavanema 03. aprilli 2017. a. korraldusega nr 1-1/17/130 on  hajaasustuse programmi 2017. a. taotlusvoor avatud  alates  04. aprillist 2017. a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks (viimaseks taotluse esitamise päevaks) on 06. juuni 2017. a.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

1. veesüsteemide rajamine (puurkaevud, salvkaevud, veetõsteseadmed, veetorustikud);

2. kanalisatsioonisüsteemide rajamine (septikud, imbväljakud, torustikud);

3. juurdepääsuteede remontimine;

4. autonoomsete elektrisüsteemide rajamine (kui pole ülse elektriliitumist).

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
* taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
* taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 2017. aasta  1. jaanuarist alates  majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

* taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on   ajatatud.

Projekti ajaline kestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning selle elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud  enne toetuslepingu sõlmimist.      
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning toetuse taotlemise tingimused leiate ka Ettevõtluse Arendamise Shtasutuse veebilehel www.eas.ee.

Kõik, kes soovivad toetust taotleda, saavad enne avalduse esitamist teha ära eeltööd: (parimate tehniliste lahendustega tutvumine, rajatistele sobiva asukoha valik oma kinnistul, võimalike keskkonnakaitseliste piirangutega tutvumine, hinnapakkumiste küsimine (vähemalt 2 hinnapakkumist) jne.

Info ja selgituste saamiseks pöörda valla kontaktisiku asevallavanem Silver Seegari poole tel. 447 3746, mob. 525 8769 või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Eelmises voorus toetuseta jäänud taotlejad, kes soovivad jätkuvalt toetust saada, peavad esitama uue avalduse koos nõutud lisadega.

 Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni koosseisu kinnitamine ja eelistatava valdkonna määramine:

 

1.                  Koonga Vallavolikogu 19.04.2017 otsusega nr 13 on kinnitatud hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon alljärgnevas koosseisus:

            Esimees:     asevallavanem Silver Seegar

            Liikmed:     keskkonna- ja maanõunik Mihkel Kalmaru

                                volikogu aseesimees Mihkel Luige

                                volikogu liige Mare Paarasma

                                sotsiaalnõunik Eve Lindoja

 

2.                  Koonga Vallavolikogu 19.04.2017 otsusega nr 12 on kehtestatud hajaasustuse programmi toetuse andmisel 2017. a. eelistatud valkonnaks veesüsteemide rajamine.

Koonga Vallavalitsus Koonga valla Koonga küla ja Lõpe küla kaugküttepiirkondade võrguettevõtjana teatab, lähtudes majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrusest nr 47 „Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumise hindamise metoodika", kavatsusest suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu ja sõlmida soojuse ostmise leping kuni 12 aastaks soojatootjaga järgnevatel seni teadaolevatel tingimustel:

1.  Soojustoodangu kogumaht kütteperioodil 2016 september – 2017 mai 1000 MWh;
2. Uute soojusseadmete koguvõimsus 600 kW
3. Uute soojusseadmete kütusena kasutatakse taastuvenergiaallikaid;
4. Lisasoojusseadme olemasolu tipuvõimsuste katmiseks;
5. Tootmine peab algama hiljemalt septembris 2017;

Huvitatud isikutel palume esitada sooviavaldus, kus on toodud järgnev informatsioon:
1. Soojusseadmete kavandatav asukoht;
2. Kasutatavad kütused (taastuvenergiaallikad);
3. Põhi- ja lisasoojusseadmete võimsus;
4. Tootmistehnoloogia;
5. Müügivalmiduse tähtaeg;
6. Opereerija ärinimi ja registrikood;

Sooviavalduse palume esitada paberkandjal eesti keeles Koonga Vallavalitsusele aadressil Koonga Vallavalitsus, Koonga vald, Pärnumaa.

Lisainformatsioon: Mikk Pikkmets, 4473742, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Käesolev teade on avaldatud informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega kutse lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepingu sõlmimise otsuse teeb Koonga Vallavalitsus lähtuvalt käesoleva teate alusel laekunud teabest.

20.03.2017

Taotlusi võetakse vastu Audru, Kihnu, Tõstamaa, Varbla, Koonga, Sauga, Häädemeeste, Tahkuranna ja Saarde vallas tegutsevatelt ettevõtjatelt, mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt järgmiselt:

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine. Taotluste vastuvõtt toimub 20.03.2017 kella 8.00-st kuni 24.03.2017 kella 16.00-ni. Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroeettevõtjad ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50 protsendi on ettevõtjad.

Meede 2. Aktiivne kogukond. Taotluste vastuvõtt toimub 13.03.2017 kella 8.00-st kuni 17.03.2017 kella 16.00-ni. Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus. Taotluste vastuvõtt toimub 13.03.2017 kella 8.00-st kuni 17.03.2017 kella 16.00-ni. Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Meetmesse 1, 2 ja 3 esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 20.06.2017. Täpsem informatsioon PLPK strateegia, PLPK 2017.a. rakenduskava, PLPK hindamiskriteeriumite ja projektitaotluste menetluskorra kohta on kodulehel www.plp.ee.

Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida telefonil 4331053, 5092261 või See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas. Taotluste vastuvõtmise ajal konsultatsioone ei toimu.

PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU JA KOONGA VALD KUTSUVAD:

 

 

PLPK 2014-2020 Leader projektitoetuse taotluste esitamise tutvustamise INFOPÄEV.

 

                                               Ootame Teid

 

teisipäeval, 21.02.2017 algusega kell 16.30

Lõpe Klubis.

 

     

 

Oodatud on kõikide sihtgruppide esindajad:

ettevõtjad, vallavalitsuse ja valla allasutuste esindajad,

MTÜ-d, SA-d

 

 

TÄIENDAV INFO telefonidel 433 1053 või 50 92261 ja kodulehel www.plp.ee

Koonga Vallavolikogu algatas Koonga valla arengukava 2016-2025 muutmise 22.09.2016 ning täiendatud arengukava ja tegevuskava tulevad arutlusele 09.02.2017 Koonga Vallavolikogu istungil.

Täiendatud arengukava.

Täiendatud tegevuskava.

Lõpe Klubis toimus 2016. a. kevadel kibe-kiire ehitustöö uste ja akende vahetuseks, mille käigus vahetati välja kõik klubi ja kontoriosa välisuksed ning klubi saali ja lava aknad, ehitustööd tegid EHTO OÜ (registrikood 10349643) töömehed.

Hilissügisel aga toimus kogu maja keskküttesüsteemi renoveerimine, mille käigus uuendati Kyte.ee OÜ (registrikood 10821991) ehitusmeeste poolt kogu küttetorustik, vanad radiaatorid asendati uute, reguleerimisvõimalustega rediaatoritega ning seni kütteta olnud ruumid said ka kenasti soojaks.

Tööd said võimalikuks tänu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS), kes oli valmis Koonga valla poolt tehtud ettepanekule projekti selliselt muutma, et mõlemad tööd mahtusid projekti raamesse ning kes läbi Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi toetas Koonga valda 29 214,90 € (kahekümne üheksa tuhande kahesaja neljateistkümne euro ja 90 sendiga). Koonga valla eelarvest lisati projekti elluviimiseks 20 556,30 € (kakskümmend tuhat viissada viiskümmend kuus eurot ja 30 senti).

Mõlema ettevõtja tööle saab anda vaid kiitva hinnangu, eriti aga rõõmustas klubihoone kasutajaid Kyte.ee OÜ poolt valmis ehitatud uus keskküttesüsteem.

Sellega on Lõpe klubihoone avatud uuele elule oma soojade ruumide ja tublisti kaunima välimusega.

 

 

Koonga Vallavalitsus