Lähtuvalt Nedrema piirkonna elanike soovist on Koonga Vallavalitsus koostanud eelnõu Nedrema ja Nedrema tee bussipeatuste määramiseks.

Eelnõu

Kaart

Koonga Vallavolikogu 27.06.2017 otsusega nr 28 “Asustusjaotuse muutmise algatamine” algatati Salevere küla nime muutmine. 

Vabariigi Valitsuse 12.01.2017 määruse nr 10 "Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 "Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" alusel moodustatakse Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemise teel uus haldusüksus Lääneranna vald. Nimetatud määrus jõustub Lääneranna Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Kohanimeseaduse §12 lõike 2 punkti 2 kohaselt ei tohi olla samanimelised ühe valla piires asuvad asustusüksused.

Asustusüksuse nime muutmist reguleerib Vabariigi Valitsuse 25.11.2004 määrus nr 335 "Asutusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord" (edaspidi määrus). Määruse § 9 lõike 1 kohaselt on asustusjaotuse muutmine asutusüksuse nime määramine. Määruse § 10 lõike 1 kohaselt algatab asustusjaotuse muutmise kohaliku omavalitsuse volikogu. Pärast volikogu poolset asustusjaotuse muutmise algatamist viib vallavalitsus läbi asutusjaotuse muutmise eeltoimingud. Kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse eelnõu asustusjaotuse muutmise kohta avalikustatakse valla veebilehel ja pannakse välja vallavalitsuse ruumides vähemalt kaheks nädalaks.

 

Koonga vallas ja Hanila vallas on samanimelised Salevere külad.

Koonga vallas asuva Salevere küla puhul on kasutatud 1935. aasta katastrikaardil ja 1938. aastal ja järgmistel aastatel Eesti Vabariigi Katastriameti koostatud "Maksualuste maaüksuste nimekirjas" nime Salavere küla.

Avalikustatava eelnõu kohaselt muudetakse Koonga vallas asuva Salevere küla nime ja määratakse uueks nimeks Salavere küla.

 

Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste.

Arvamused ja protestid esitada kirjalikult Koonga Vallavalitsusele aadressidel

e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või

Koonga Vallavalitsus, Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa.   

Suvi on aeg, mis noortele tähendab vabadust koolikohustustest ning rohkem aega, et koos sõpradega osa võtta erinevatest suveüritustest. Suve saabudes on politsei juba tabanud suuremaid ja väiksemaid seltskondasid noori alkoholi pruukimas ja pidutsemas nii nagu see on lubatud vaid täisealistele. Nende sündmuste valguses tasub meelde tuletada mõningad reeglid, mida järgides saab sügisel suvepuhkust meenutada ainult hea sõnaga.

Kindlasti ei ole alkoholi tarvitamine vajalik peomeeleolu tekitamisel, suhtlemise hõlbustamisel või veel enam janu kustutamiseks kuuma ilmaga. Siinkohal on oluline rõhutada ka lapsevanema eeskuju alkoholi tarvitamisel. Uuringute abil on purustatud müüdid, et kui lapsevanem kodus oma alaealisele lapsele alkoholi tarvitamist lubab, väldib ta sellega lapse väljaspool kodu n-ö paha peale minekut. Seega tuleb kodus kokku leppida reeglid, et koduses baarikapis olevatele pudelitele kätt külge ei pandaks. Mõned reeglid ei ole mõeldud läbi sõrmede vaatamiseks, vaid loodud nimelt noorte kaitseks. Näiteks lastekaitseseaduse järgi on 1. juunist kuni 31. augustini alla 16-aastasel alaealisel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikus kohas kell 24:00-5:00. Kui laps jääb välja hiljemaks, tuleb juurutada head tava alati enda asukohast teada anda.

Alkoholiseaduse järgi on alaealistel keelatud alkoholi osta, omada, vallata ja tarbida, mistõttu kauplustes küsitakse alkoholi ja tubakatoodete ostmisel isikut tõendavat dokumenti. Nooremad kliendid, kellelt dokumenti küsitakse, võiksid võtta olukorda hoopis huumoriga, kui ostja müüjale noorem tundub. Samuti peavad äsja täisealiseks saanud noored põhjalikult järele mõtlema, enne kui oma sõprade palvel poest siidreid ostma lähevad, sest alkoholiseadus keelab ka alaealisele alkohoolse joogi pakkumise, võõrandamise või üleandmise. Täiskasvanu, kes alkoholi alaealistele kättesaadavaks muudab, peab endale teadvustama oma rolli selles, et noor paneb tarvitades keelatut tegelikult ohtu oma nii oma tervise, kuid halvemal juhul ka palju muud.

Alkoholi tarvitamine mõjutab aju ja närvisüsteemi sedavõrd, et kaduda võib enesekontroll ning käitumine muutub. Alkohol iseenesest ei muuda tarvitajad agressiivseks, külge kleepuvaks või ülevoolavalt lõbusaks, vaid võimendab inimese isikuomadusi. Alkohol on oma olemuselt depressant, mis selgitab hästi, miks võib mõni inimene alkoholi liigselt tarvitanuna hakata nutma, vanu asju meelde tuletama, haledaid sõnumeid saatma, tüli kiskuma või lausa füüsilist vägivalda kasutama. Suhted sõpradega sellise käitumisega tihtipeale ei parane, pigem pannakse end piinlikku olukorda või lausa naeruvääristatakse ennast. Samuti on alkoholijoobes inimese reaktsioonikiirus madal, tekivad raskused ajas ja kohas orienteerumisega. Kontroll oma keha, taju ja mõtlemise üle häirub ning inimene võib sattuda õnnetuse ohvriks (traumad, riskantsed seksuaalsuhted, muude meelemürkide tarvitamine lisaks jm). Kindlasti ei tohi alkoholijoobes minna ujuma!

Tõelised sõbrad hoiavad üksteisel silma peal ja hoolitsevad teineteise eest. Liigsete ülemeelikuste puhul on tihtipeale mõjusam korrale kutsumine lähedaste poolt, võrreldes tundmatute ümberseisjatega. Vältimaks hirmu, et kellegagi on midagi halba juhtunud, võiks seltskonnaga välja minnes eelnevalt kokku leppida, et pärast pidu tullakse koos koju või vähemalt antakse teada, et on kenasti näiteks takso peale jõutud.

Turvalist suve!

Noorsoopolitseinik Karmen Raud

Mikk Pikkmets 03.07.2017 – 18.07.2017
  19.07.2017 – 21.07.2017
   
Silver Seegar 10.07.2017 – 23.07.2017
   
Mihkel Kalmaru 19.06.2017 – 08.07.2017
  17.07.2017 – 28.07.2017
  07.08.2017 – 11.08.2017
   
Asta Kuru 03.07.2017 – 01.08.2017
   
Ingrid Tiido 06.07.2017 – 13.07.2017
  31.07.2017 – 12.08.2017
  13.08.2017 – 18.08.2017
   
Tiina Hirvela 10.07.2017 – 27.07.2017
   
Eve Lindoja 26.06.2017 – 14.07.2017
  24.07.2017 – 28.07.2017
  04.09.2017 – 08.09.2017
  23.10.2017 – 27.10.2017
  01.09.2017 – 01.09.2017
   
Kalju Kepp 03.07.2017 – 06.08.2017
   
Jaan Palm 03.07.2017 – 12.07.2017
  13.07.2017 – 21.07.2017
  07.08.2017 – 18.08.2017

Lihula Vallavalitsuse 26. mai 2017. a korraldusega nr 152 kuulutati välja avalik konkurss Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valla ühinemise teel moodustuvale Lääneranna vallale sümboolika leidmiseks. Konkursi raames oodatakse nii vapi kui lipu kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Lääneranna valla sümboolika konkursi tingimustes. Töid saavad füüsilised ja juriidilised isikud konkursile esitada perioodil 01. juunist 31. juulini 2017 (kaasa arvatud) ning need tuleb tuua või saata posti teel Lihula Vallavalitsusse märkega „Lääneranna valla sümboolika konkurss".

Avalikule konkursile laekunud kavandeid hindab Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla esindajatest koosnev 8-liikmeline komisjon. Konkursi auhinnafond on 4000 eurot, mis jaguneb kolme parima töö vahel suurustes 3000 eurot võitjale, 750 eurot II kohale ning 250 eurot III koha saanule.

Lisainfo Lihula veebilehel.
 

Palun sotsiaaltoetuste avaldused esitada 15.juuniks, kuna viibin puhkusel ajavahemikul 26.06.2017- 14.07.2017 ja juulis tuua toetuste avaldused ajavahemikul: 17.07.2017-20.07.2017 kuna puhkan ka: 24.07.2017-28.07.2017.

Kaunist ja päikeselist suve!

Sotsiaalnõunik Eve.

Audru, Hanila, Koonga, Lihula, Tõstamaa ja Varbla vald korraldasid ühishanke “Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Tõstamaa, Varbla, Audru, Koonga, Hanila ja Lihula vallas”. Hanke läbiviimiseks anti volitus Tõstamaa Vallavalitsusele.

Jäätmevedajale antakse hanke tulemusel teenuse osutamiseks õigus viieks aastaks ja see lõpeb 31.08.2022.  

 

Hankel osales kaks pakkujat: AS Eesti Keskkonnateenused ja AS Ragn-Sells. Madalaima hinnaga pakkujaks osutus AS Ragn-Sells.

Seni osutas jäätmeveo teenust Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallas AS Ragn-Sells ning Hanila ja Lihula vallas AS Eesti Keskkonnateenused.

 

Alates 2012. aastast on püsinud jäätmeveo teenuse hind muutumatuna, kuid nüüd ootab Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallas tarbijaid mõningane hinnatõus. Hanila ja Lihula vallas seevastu jäätmeveo hind langeb.

 

Uued hinnad hakkavad Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallas kehtima alates 1. septembrist 2017. Hanila ja Lihula vallas alates 1. juunist 2018.

 

Allpool on toodud konteinerite lõikes seni kehtinud ja kehtima hakkavad hinnad:

 konteineri maht m3

Uus hind €

Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vallas alates 01.09.2017

Lihula ja Hanila

alates  01.06.2018

 Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla vald

 Hanila ja Lihula vald

kehtiv jäätmeveo hind

muutus %

muutus €

kehtiv jäätmeveo hind

muutus %

muutus €

0,03

-

-

-

-

1,20 €

-

-

0,08

2,09 €

1,85 €

+ 13 %

+ 0,24

2,52 €

- 17 %

- 0,43

0,14

3,09 €

2,75 €

+ 12 %

+ 0,34

3,84 €

- 20 %

- 0,75

0,24

3,55 €

3,15 €

+ 13 %

+ 0,40

4,44 €

- 20 %

- 0,89

0,37

4,76 €

4,23 €

+ 13 %

+ 0,53

4,50 €

+ 6 %

+ 0,26

0,6

5,93 €

5,27 €

+ 13 %

+ 0,66

7,20 €

- 18 %

- 1,27

0,8

6,72 €

5,97 €

+ 13 %

+ 0,75

7,80 €

- 14 %

- 1,08

1,1

-

-

-

-

13,20 €

-

-

1,5

9,45 €

8,40 €

+ 13 %

+ 1,05

15,00 €

- 37 %

- 5,55

2,5

14,66 €

13,02 €

+ 13 %

+ 1,64

30,00 €

- 51 %

- 15,34

4,5

25,59 €

22,74 €

+ 13 %

+ 2,85

36,00 €

- 29 %

- 10,41

 

Olmejäätmete korraldatud veoga liitumine on kõikidele elamuga kinnistutele KOHUSTUSLIK. Erandina antakse ajutist vabastust neile kinnistuomanikele, kes on tõendanud, et kinnistut ei kasutata.

 

Mihkel Kalmaru

Koonga valla keskkonna- ja maanõunik

tel 4473745

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Pärnu maavanema 03. aprilli 2017. a. korraldusega nr 1-1/17/130 on  hajaasustuse programmi 2017. a. taotlusvoor avatud  alates  04. aprillist 2017. a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks (viimaseks taotluse esitamise päevaks) on 06. juuni 2017. a.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

1. veesüsteemide rajamine (puurkaevud, salvkaevud, veetõsteseadmed, veetorustikud);

2. kanalisatsioonisüsteemide rajamine (septikud, imbväljakud, torustikud);

3. juurdepääsuteede remontimine;

4. autonoomsete elektrisüsteemide rajamine (kui pole ülse elektriliitumist).

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
* taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
* taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 2017. aasta  1. jaanuarist alates  majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

* taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on   ajatatud.

Projekti ajaline kestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning selle elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud  enne toetuslepingu sõlmimist.      
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning toetuse taotlemise tingimused leiate ka Ettevõtluse Arendamise Shtasutuse veebilehel www.eas.ee.

Kõik, kes soovivad toetust taotleda, saavad enne avalduse esitamist teha ära eeltööd: (parimate tehniliste lahendustega tutvumine, rajatistele sobiva asukoha valik oma kinnistul, võimalike keskkonnakaitseliste piirangutega tutvumine, hinnapakkumiste küsimine (vähemalt 2 hinnapakkumist) jne.

Info ja selgituste saamiseks pöörda valla kontaktisiku asevallavanem Silver Seegari poole tel. 447 3746, mob. 525 8769 või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Eelmises voorus toetuseta jäänud taotlejad, kes soovivad jätkuvalt toetust saada, peavad esitama uue avalduse koos nõutud lisadega.

 Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni koosseisu kinnitamine ja eelistatava valdkonna määramine:

 

1.                  Koonga Vallavolikogu 19.04.2017 otsusega nr 13 on kinnitatud hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon alljärgnevas koosseisus:

            Esimees:     asevallavanem Silver Seegar

            Liikmed:     keskkonna- ja maanõunik Mihkel Kalmaru

                                volikogu aseesimees Mihkel Luige

                                volikogu liige Mare Paarasma

                                sotsiaalnõunik Eve Lindoja

 

2.                  Koonga Vallavolikogu 19.04.2017 otsusega nr 12 on kehtestatud hajaasustuse programmi toetuse andmisel 2017. a. eelistatud valkonnaks veesüsteemide rajamine.

Koonga Vallavalitsus Koonga valla Koonga küla ja Lõpe küla kaugküttepiirkondade võrguettevõtjana teatab, lähtudes majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrusest nr 47 „Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumise hindamise metoodika", kavatsusest suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu ja sõlmida soojuse ostmise leping kuni 12 aastaks soojatootjaga järgnevatel seni teadaolevatel tingimustel:

1.  Soojustoodangu kogumaht kütteperioodil 2016 september – 2017 mai 1000 MWh;
2. Uute soojusseadmete koguvõimsus 600 kW
3. Uute soojusseadmete kütusena kasutatakse taastuvenergiaallikaid;
4. Lisasoojusseadme olemasolu tipuvõimsuste katmiseks;
5. Tootmine peab algama hiljemalt septembris 2017;

Huvitatud isikutel palume esitada sooviavaldus, kus on toodud järgnev informatsioon:
1. Soojusseadmete kavandatav asukoht;
2. Kasutatavad kütused (taastuvenergiaallikad);
3. Põhi- ja lisasoojusseadmete võimsus;
4. Tootmistehnoloogia;
5. Müügivalmiduse tähtaeg;
6. Opereerija ärinimi ja registrikood;

Sooviavalduse palume esitada paberkandjal eesti keeles Koonga Vallavalitsusele aadressil Koonga Vallavalitsus, Koonga vald, Pärnumaa.

Lisainformatsioon: Mikk Pikkmets, 4473742, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Käesolev teade on avaldatud informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega kutse lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepingu sõlmimise otsuse teeb Koonga Vallavalitsus lähtuvalt käesoleva teate alusel laekunud teabest.

20.03.2017