Käesoleva aasta juunis toimub järjekordne rahvusvaheline õppus Saber Strike, mille juhtriigiks on seekord Eesti. Õppusega seoses baseeruvad Ämari lennubaasis kopterid HH-60 ja AH-64 Apache ning lennukid HC-130. USA maaväe kopterid Apache on mõeldud eelkõige maapealsete sihtmärkide ründamiseks. Kopterid HH-60 ning lennukid HC-130 kuuluvad aga lahingotsingu ja –pääste üksusele, mille ülesandeks on kriisi- või sõjaajal vastase territooriumile sattunud lendurite ning ka teiste kaitseväelaste otsimine ning päästmine. Kopterid HH-60 ning lennukid HC-130 ongi selliste ülesannete täitmiseks loodud ning vastavate vahenditega varustatud. Meeskonnad on saanud aga erilise väljaõppe.

Ajavahemikus 11. juuni kuni 22. juuni toimub Eesti õhuruumi õppuse lennutegevus. Lennud toimuvad iga päev ajavahemikus kell 11.00 kuni 19.00. Kopterid lendavad tavaliselt suhteliselt madalal ning on silmaga nähtavad. Lennukid HC-130 võivad lennata samuti madalalt. Õppuse käigus tóimub ka kopterite tankimine õhus lennukitelt HC-130. Selge ilma korral võib sedagi maa pealt märgata.

Koonga valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 eelnõu arutelu ja vastu võtmine toimub 16.06.2016 Koonga Vallavolikogu istungil.

14.04.2016

KOONGA VALLAVALITSUS teatab, et on hõivanud ja peremehetute ehitistena arvele võtnud Pärnu maakonnas Koonga vallas Koonga külas asuva küüni (ehitisregistri kood 120780064), mille viimane omanik ei ole teada ning Pärnu maakonnas Koonga vallas Veltsa külas asuva lauda (ehitisregistri kood 1207800.71), puurkaevu nr 6167 (ehitisregistri kood 220780082), pumbamaja (ehitisregistri kood 120780069) ja kaks puukuuri (ehitisregistri koodidega 120780040 ja 120780045), mille kõigi viimane teadaolev omanik oli Mihkli kolhoos.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või nende Koonga Vallavalitsuse poolt hõivamise kohta, palume esitada need kirjalikult Koonga Vallavalitsusele aadressil Koonga küla Koonga vald  88401 Pärnu maakond kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest.

Pärnu maavanema 29. märtsi 2016. a. korraldusega nr 1-1/16/292 on hajaasustuse programmi 2016. a. taotlusvoor avatud alates 01. aprillist 2016. a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks (viimaseks taotluse esitamise päevaks) on 03. juuni 2016. a.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsu-teede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
* taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
* taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 2016. aasta 1. jaanuarist alates majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

* taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti ajaline kestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning selle elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning toetuse taotlemise tingimused leiate ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel www.eas.ee.

Koonga Vallavolikogu 15.04.2016 otsusega nr 89 on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon koosseisus:

Asevallavanem Silver Seegar -komisjoni esimees

Keskkonna- ja maanõunik Mihkel Kalmaru -liige

Volikogu aseesimees Mihkel Luige - liige

Volikogu liige Mare Paarasma - liige

Sotsiaalnõunik Malle Tamsalu – liige

Koonga Vallavolikogu 15.04.2016 otsusega nr 90 on kehtestatud hajaasustuse programmis toetsue andmisel 2016. a. eelistatud valdkonnaks veesüsteemide rajamine (puur- ja salvkaevud, veetorustikud, veepuhastusseadmed).

Info ja selgituste saamiseks pöörduge palun valla kontaktisiku asevallavanem Silver Seegari poole tel. 447 3746, mob. 525 8769 või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Seotud failid:

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Projekti-eelarve.rtf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Taotlusvorm.rtf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Programmdokument_2016.pdf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/arvutamise-abimees2.xls

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Lisainfo-veesuesteemi-valdkonna-tegevuste-kohta.rtf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Lisainfo-kanalisatsioonisuesteemi-valdkonna-tegevuste-kohta.rtf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Lisainfo-juurdepaeaesuteede-valdkonna-tegevuste-kohta.rtf

 

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Lisainfo-autonoomsete-elektrisuesteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.rtf

Lp AS Matsalu Veevärk kliendid!

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele 17.02.2016 nr 9.1-3/16-001 kehtivad AS-i Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2016.a. alljärgnevad veeteenuste hinnad:
* tasu võetud vee eest 1,33 €/m3
* tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,67 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Lugupidamisega
AS Matsalu Veevärk

http://www.matsaluvv.ee/index.php?go=news_detail&news_id=88

Koonga Vallavalitsusele laekus tähtajaks, 05. oktoobriks 2015. a., üksteist (11) taotlust hajaasustuse programmi projektis osalemiseks ning toetuse saamiseks.

Projektide kogumaksumuseks kujunes 47 173.- eurot, millest taotletav toetuste summa moodustas 31 448.- eurot ning taotlejate omafinantseering 15 725.- eurot.

Koonga vallal oli kasutada hajaasustuse programmi toetuste rahastamiseks koos riigipoolse osaga 15 000.- eurot, millele saime maakondliku rahajaotuse kehtestamisel veel täiendavalt riigipoolseid vahendeid 978,49 eurot ning vald lisas oma eelarvest sellele samuti 978,49 eurot.  Seega on Koonga vallal hajaasustuse programmi 2015. a. projektide toetuseks olemas             16 956,98 eurot, mis katab taotletud toetuste summast 53,9 %.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon tunnistas oma 11. novembri 2015. a. istungil kõik esitatud taotlused programmdokumendi nõuetele vastavaks ning tegi Koonga Vallavalitsusele ettepaneku rahuldada taotlused eelarvevahendite piires pingerea alusel. Ettepanek tehti 5 (viie) projekti toetamiseks taotletud ulatuses ning 1 (ühe) projekti toetamiseks  tingimuslikult eelarvevahendite jäägi ulatuses.

Koonga Vallavalitsuse 17. novembri 2015. a. korraldusega nr 175  rahuldati komisjoni poolt ette pandud hajaasustuse programmi 5 (viie) toetuse taotleja esitatud taotlused komisjoni poolt koostatud pingerea alusel ning  24. novembri 2015. a. korraldusega nr 183 suurendati rahastatavate projektide pingereas viimase rahastatava projekti toetussummat 1 956,98 euro võrra 45,9%-ni projekti abikõlblikest kuludest.

 

Toetuse saaja

KRISTI KANGUR

 

Projekti nimetus

 

Kalli küla TÕNNASTE talu puurkaevu ja veesüsteemi

rajamine.

1.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Puurkaevu rajamine koos joogiveetorustiku ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamisega.

 

Toetuse suurus

3 696,00 eurot

 

Omafinantseering

1 848,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

 

Toetuse saaja

JÜRI TRUUS

 

Projekti nimetus

Ura küla UINI talu veesüsteemi rajamine

2.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Puurkaevu rajamine koos joogiveetorustiku ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamisega.

 

Toetuse suurus

2 804,00 eurot

 

Omafinantseering

1 402,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

 

Toetuse saaja

ALMER PIKKMETS

 

Projekti nimetus

Oidrema küla KAMARIKU talu veevärgi rajamine

3.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Puurkaevu rajamine koos joogiveetorustiku ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamisega kahele majapidamisele, vana puurkaevu likvideerimine.

 

Toetuse suurus

3 080,00 eurot

 

Omafinantseering

1 540,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

28. veebruar 2017

 

 

Toetuse saaja

ENDEL HIRVELA

 

Projekti nimetus

Karuba küla MÄE talu veesüsteemi rajamine

4.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Olemasoleva puurkaevu juurde  vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine ning  majavälise veetorustiku rajamine.

 

Toetuse suurus

1 654,00 eurot

 

Omafinantseering

827,60 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

 

Toetuse saaja

JAAN VIITA

 

Projekti nimetus

Rabavere küla MUNAKU-PERE talu kanalisatsiooni-süsteemi rajamine

5.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Reovee käitlemiseks septiku paigaldamine ja bioloogilise eelpuhastina toimiva filterpeenra rajamine koos vajalike lisatöödega

 

Toetuse suurus

2 560,00 eurot

 

Omafinantseering

1 280,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

28. veebruar 2017

 

 

Toetuse saaja

NELE TAMM

 

Projekti nimetus

Pikavere küla SEPA talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

6.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Reovee käitlemiseks septiku paigaldamine koos bioloogilise eelpuhastiga ning toimiva filterpeenra rajamine koos vajalike lisatöödega

 

Toetuse suurus

3 162,98 eurot

 

Omafinantseering

3 731,02 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

Taotletud toetusest 90% makstakse välja taotlejate pangakontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale toetuslepingu sõlmimist. Ülejäänud 10% toetusest makstakse toetuse saajatele välja pangaülekande kaudu hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast projekti aruande kinnitamist Koonga Vallavalitsuse poolt. Projekti aruanne peab olema esitatud Koonga Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva.

                                                                     Koonga Vallavalitsus

2015. a. augustis-septembris toimusid Koonga Lasteaia/Raamatukogu/Meditsiinipunkti hoones ehitustööd selle vastavusse viimiseks tuleohutusnõuetega, mille käigus moodustati evakuatsioonitrepikodadest eraldi tuletõkkesektsioonid - olemasolevad uksed vahetati välja nõuetekohaste tuletõkkeuste vastu, moodustati katlaruumidest eraldi tuletõkkesektsioonid, paigaldati tuletõkkeuksed kilbi- ja ventilatsiooniruumidele ning nõuetekohane tuletõkkeluuk pööningule pääsemiseks.

 

Tööd said võimalikuks tänu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS), kes läbi Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi toetas Koonga valda 22 134.- (kahekümne kahe tuhande ühesaja kolmekümne nelja) euroga. Koonga valla eelarvest lisati projekti elluviimiseks 4 446.- (neli tuhat nelisada nelikümmend kuus) eurot.

Ehitustöid objektil korraldas AS Pärnu REV, tööd tehti kvaliteetselt.

Sellega on Koonga Lasteaia/Raamatukogu/Meditsiinipunkti hoones tuleohutusnõuded täidetud, ootame vaid rohkem lapsi lasteaeda.

 

Koonga Vallavalitsus

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering võeti vastu Pärnu maavanema 14.09.2015 korraldusega nr 1-1/15/409 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)  aruandega.

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu (mereplaneering) koostamise eesmärgiks on avaliku planeerimisprotsessi käigus määrata mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huvisid. Planeeringu ajahorisondiks on aasta 2030+, planeeringus sätestatud  tegevusi jätkatakse ka pärast aastat 2030.

Planeeringuala hõlmab Pärnu maakonnaga piirnevat mereala, mille suurus on 2597 km2. Mereplaneeringus käsitletud peamised valdkonnad on kalandus, meretransport ja sellega seotud taristu, taastuvenergeetika, riigikaitse, mereohutus, meretranspordiväline taristu, loodusväärtused, puhkemajandus ja turism. Näidatud on funktsionaalsed seosed maismaa ja mere vahel. Tehtud on ettepanek seaduste muudatusteks, et kohalikel omavalitsustele tulevikus laieneks õigus tegutsemiseks rannast ühe meremiili kaugusel merealal.

Mereplaneeringu koostamise käigus analüüsiti rahvusvahelisi trende, strateegilisi dokumente ja kaaluti erinevaid arengustsenaariumeid. Erinevate valdkondade integreerimise tulemusel leiti tegevustele ja objektidele parimad võimalikud asukohad. Mereplaneering on koostatud koostöös erinevate osapoolte ja huvigruppidega.

Mereplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest: põhijoonis mõõtkavas 1:100000 ja täpsemast joonisest Pärnu lahe osas, mõõtkavas 1:25000.

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis sisaldab mereplaneeringus kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke kaalutlusi ning meetmeid olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks. Mereplaneeringu puhul on tegemist piiriülese keskkonnamõjuga Läti Vabariigile. 

Mereplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 5. oktoobrist kuni 23. novembrini 2015.aastal.

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad planeeringuportaalis http://parnumeri.hendrikson.ee/ ja Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Pärnu maavalitsuse viienda korruse koridoris (Akadeemia tn 2, Pärnu), Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia tn 3) esimese korruse perioodika saalis, Kihnu Vallavalitsuses (Linaküla küla), Varbla Vallavalitsuses (Varbla küla), Tõstamaa Vallavalitsuses (Sadama tee 2, Tõstamaa), Audru Vallavalitsuses (Pärna allee 7, Audru), Pärnu Linnavalitsuse (Suur-Sepa 16, Pärnu) esimese korruse planeeringute saalis, Tahkuranna Vallavalitsuses (Uulu küla) ja Häädemeeste Vallavalitsuses (Pärnu mnt 13, Häädemeeste). Paberkandjal planeeringumaterjalid on kättesaadavad alates mereplaneeringu avalikust väljapanekust.

 Mereplaneeringu ja selle KSH aruande avalik arutelu toimub 10. detsembril 2015 algusega kell 13.00 Pärnu Keskraamatukogu saalis.  

Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 23.11.2015) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..  

Mereplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus, planeeringu koostamise korraldaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu), kontaktisik Raine Viitas, tel 4479762, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Mereplaneeringu koostaja ja KSH ekspert on Hendrikson & Ko OÜ (Raekoja plats 8, 51004,Tartu), kontaktisik ekspert Kuido Kartau, tel 5273671, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..  

Täiendav info Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..  

 

 

 

Koonga kooli kokkutuleku kava

15.00-16.00 Registreerimine, tutvumine vastremonditud koolimajaga, näitused. Saab minna ka vanasse koolimajja, mis praegu näeb küll seest kole välja, kuid kunagi olude paranedes on võimalik veel majale teine hingamine anda. Koolimajas on fotograaf ning saab pilti teha.

16.00-17.00 Kontsert-aktus.

17.00-18.00 Veel  saab käia klassiruumides, pilti teha ja tunda end koolikaaslaste seas mõnusalt.

18.00- 02.00 Tantsuks mängib ansambel  SEE MEES.

 

Puhvet on avatud  alates  15.00 kuni peo lõpuni (välja arvatud kontsert-aktuse ajal). Pakutakse kergeid sööke ja jooke.