Selgitus aadressikohtade määramise määrusele

 2011. aastast kehtiva „Ruumiandmete seaduse“ § 44 lg 2 kohaselt on aadressikoht asulast väiksem maa-ala, mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis.

 Väikekohajärgne adresseerimine on põhjendatud sellistes tihedamalt asustatud piirkondades, kus ei ole selgelt välja kujunenud liikluspinnajärgset adresseerimist ja sellele ei ole mingil põhjusel otstarbekas üle minna. Väikekohtadena võib käsitleda näiteks endiseid aiandusühistuid, tihedamalt asustatud külakeskuseid, külaosi, paiku, kante, endiseid kolhoosikeskuseid, garaažiühistuid jne, kus kasutatakse majade ja maaüksuste nummerdamist.

Sellistele tingimustele vastavad Koonga valla endistesse kolhoosikeskustesse rajatud korterelamurajoonid.

Määruse kätte saadav siit.

 Vastavalt määrusele moodustatakse Oidrema, Lõpe, Koonga ja Irta külades  väikekohad ja majade aadressid muutuksid järgnevalt:

 Oidrema külas tekiks Külavahe väikekoht, mille moodustaksid korterelamud Oidrema 1, Oidrema 2, Oidrema 3, Oidrema 4, Oidrema 5, Oidrema 6 ja Oidrema 7.

Endine hoone aadress

Uus hoone aadress

Oidrema 1

Külavahe väikekoht 1

Oidrema 2

Külavahe väikekoht 2

Oidrema 3

Külavahe väikekoht 3

Oidrema 4

Külavahe väikekoht 4

Oidrema 5

Külavahe väikekoht 5

Oidrema 6

Külavahe väikekoht 6

Oidrema 7

Külavahe väikekoht 7

Väikekoha tähistamiseks võib tekstis kasutada lühendit vkt.

Näide

Endine aadress Oidrema 6-3, Oidrema küla, Koonga vald, Pärnumaa muutub aadressiks Külavahe vkt 6-3, Oidrema küla, Koonga vald, Pärnumaa.

 

Lõpe külas tekiks väikekoht Lõpe keskus. Lõpe keskuse moodustaksid korterelamud Endla, Joosepi, Lõpe 4, Lõpe 5, Lõpe 6, Lõpe 7 ja Pääsukese.

Endine hoone aadress

Uus hoone aadress

Endla

Lõpe keskus 1

Joosepi

Lõpe keskus 2

Lõpe 4

Lõpe keskus 4

Lõpe 5

Lõpe keskus 5

Lõpe 6

Lõpe keskus 6

Lõpe 7

Lõpe keskus 7

Pääsukese

Lõpe keskus 8

 

Näide

Endine aadress Lõpe 4-3, Lõpe küla, Koonga vald, Pärnumaa muutub aadressiks Lõpe keskus 4-3, Lõpe küla, Koonga vald Pärnumaa.

 

Irta külas tekiks väikekoht Irta keskus. Irta keskuse moodustaksid korterelamud Irta 2, Irta 3 ja Irta 4.

Endine hoone aadress

Uus hoone aadress

Irta 2

Irta keskus 1

Irta 3

Irta keskus 2

Irta 4

Irta keskus 3

 Näide

Endine aadress Irta 4-5, Irta küla, Koonga vald, Pärnumaa muutub aadressiks Irta keskus 4-5, Irta küla, Koonga vald Pärnumaa.

 

Koonga külas tekiks väikekoht Koonga keskus, mille moodustaksid korterelamud Koonga 3, Koonga 4, Koonga 5, Koonga 6, Koonga 7 ja Koonga 8.

Endine hoone aadress

Uus hoone aadress

Koonga 3

Koonga keskus 3

Koonga 4

Koonga keskus 4

Koonga 5

Koonga keskus 5

Koonga 6

Koonga keskus 6

Koonga 7

Koonga keskus 7

Koonga 8

Koonga keskus 8

 Näide

Endine aadress Koonga 8-10, Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa muutub aadressiks Koonga keskus 8-10,Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa.

 

Aadresside korrastamisel on kaks võimalust jätta väikekohad moodustamata.

1. Elamutele antakse aadressid liikluspinna ehk tee või tänava järgi. Segadust tekitaks asjaolu, et muutuksid majade numbrid. Ühel pool teed peaks olema paarisarvulised majanumbrid ja teisel pool paaritud. Näiteks võiks tekkida aadressi Koonga 6 asemal aadress Lasteaia tee 2.

2. Elamute aadressides kasutatakse nimesid nagu tavaliste hajaasustuses asuvate talumajapidamiste ja eramajade puhul. Seda võimalust on juba kasutatud Lõpe külas asuvate Endla, Pääsukese ja Joosepi korterelamute puhul. Näiteks Endla –3, Lõpe küla, Koonga vald, Pärnumaa. Endla tähistaks siinkohal hoonet ja –3 tähistab korterinumbrit.

Praegu on Koonga Vallavalitsus seisukohal, et ei ole vaja majade uue nummerdamise või neile nime andmisega asjatut segadust külvata ning otstarbekam on moodustada väikekohad. Kui uue aadressi kirjutamisel jäetakse sõna väikekoht või keskus kirjutamata siis jõuaks saadetis või operatiivsõiduk ilmselt endistviisi pärale.

 

Ootame antud teemal elanike ettepanekuid 31. oktoobrini. Eriti ootaks Lõpe küla Endla, Joospi ja Pääsukese elamute omanike arvamust, sest nende aadressid on tegelikult korrektsed ja väikekoha koosseisus olemine ei ole tingimata vajalik. 

Ettepanekud palun saata e-posti See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või vallavalitsuse postiaadressile Koonga Vallavalitsus, Koonga küla, Koonga vald, Pärnumaa.

 

Mihkel Kalmaru

keskkonna- ja maanõunik

 

4473745 

Koonga Vallavolikogu istungil 22.09.2016 toimus Koonga valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 eelnõu esimene lugemine.

Eelnõu on kätte saadav siit.

Koonga Vallavalitsus ootab muudatusettepanekuid eelnõu kohta e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjalikult Valla, Koonga küla, Koonga vald, 88401 hiljemalt 05.10.2016 kell 12.00ks.

Eelarvestrateegia eelnõu teine lugemine ja vastu võtmine toimub 12.10.2016 toimuval vallavolikogu istungil.

KOONGA VALLAVALITSUS teatab, et on hõivanud ja peremehetute ehitistena arvele võtnud Pärnu maakonnas Koonga vallas Rabavere külas asuva JÜRITSE-JÜRI talu hooned ja rajatised, mille hulka kuuluvad: elamu-rehealune-tall (ehitisregistri kood 103036397), kuur-ait (ehitisregistri kood 103036398), kelder (ehitisregistri kood 103036399) ja kaev (ehitisregistri kood 220462236). Kõigi nende viimane teadaolev omanik oli LIISU TAMME.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või nende Koonga Vallavalitsuse poolt hõivamise kohta, palume esitada need kirjalikult Koonga Vallavalitsusele aadressil Koonga küla Koonga vald  88401 Pärnu maakond kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest Ametlikes Teadaannetes ja ajalehes „Pärnu Postimees”.

                                                                                Koonga Vallavalitsus

Pärnu maakonna planeering võeti vastu Pärnu maavanema 24.08.2016 korraldusega nr 1-1/16/809 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega.

Planeeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu vajaduste väljendamine arvestades piirkondlikke eripärasid. Tegemist on uue, kogu Pärnu maakonda haarava maakonnaplaneeringuga, mis on loogiliseks jätkuks 1998.a kehtestatud maakonnaplaneeringule ja selle teemaplaneeringutele. Planeeringu koostamisel on lähtutud üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+ ja Pärnumaa arengustrateegiast 2030+. Arvestatud on riigi tasandi strateegiliste dokumentide ja riskianalüüside, kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega.

Olulisemad teemad, mida planeeringus on käsitletud - asustuse paiknemine, teenuste kättesaadavus ja transpordiühendused, ettevõtlus ja tootmine; looduskeskkonna väärtused, sh väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik; tehniline taristu, kus suur tähtsus on nii rahvusvahelistel kui ka riigi- ja maakonnasisestel ühendusteedel, sadamatel ning turismiettevõtlust toetaval lennuväljal. Teemade kaupa on seatud tingimused maakonna ja erinevate piirkondade ruumiliseks planeerimiseks ja arendustegevuste kavandamiseks. Planeeringust peab lähtuma kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel.

Planeeringu koostamise käigus on läbi viidud KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaal-majanduslikule keskkonnale ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Piiriülest keskkonnamõju planeeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne.

Planeering on koostatud koostöös maakonna kohalike omavalitsustega, naabermaavalitsustega, ministeeriumide ja riigiametitega ning teiste asjaomaste asutustega ja huvitatud osapooltega.

Pärnu maakonna planeering koosneb seletuskirjast ja neljast joonisest: strateegiaplaan, looduskeskkond, tehniline taristu, asustus.

Pärnu maakonna planeeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 6. september kuni 5. oktoober 2016. aastal.

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Pärnu maavalitsuse viienda korruse koridoris (Akadeemia tn 2, Pärnu).

Pärnu maakonna planeeringu ja selle KSH aruande avalik arutelu toimub 25. oktoobril 2016 algusega kell 13.00 Pärnu Maavalitsuse 2. korruse saalis (Akadeemia tn 2, Pärnu).

Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 5.10.2016) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Pärnu maakonna planeeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus, planeeringu koostamise korraldaja, koostaja ning kehtestaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu), kontaktisik Raine Viitas, tel 4479762, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Planeeringu KSH ekspert on Kobras AS (Riia 35, Tartu, 50410), kontaktisik ekspert Gerli Kull, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Täiendav info Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Koonga Vallavalitsusele laekus tähtajaks, 03. juuniks 2016. a., kaksteist (12) taotlust hajaasustuse programmi projektis osalemiseks ning toetuse saamiseks.

Projektide kogumaksumuseks kujunes 66 594.- eurot, millest taotletav toetuste summa moodustas 44 396.- eurot ning taotlejate omafinantseering 22 198.- eurot.

Koonga vallal oli kasutada hajaasustuse programmi toetuste rahastamiseks riigipoolset osa          8 912.- eurot ning valla eelarvest oli toetuste andmiseks ette nähtud 12 500.- eurot. Kuigi hajaasustuse programmi toetusteks esialgu kavandatud riigi osa vähendati, eraldas Koonga vald oma eelarvest lubatud 12 500.- eurot ning toetus otsustati jagada rahastuse saanud projektidele suhtega 40% valla osa ja 26,67%, tingimuslikult rahastatud projektile suhtega 50% valla osa ja 50% riigi osa kokku 21 412.- eurot, mis moodustab taotletud toetuste summast alla poole – 48,2 %.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon tunnistas oma 27. juuni 2016. a. istungil kõik esitatud taotlused programmdokumendi nõuetele vastavaks ning tegi Koonga Vallavalitsusele ettepaneku rahuldada taotlused eelarvevahendite piires pingerea alusel. Ettepanek tehti 4 (nelja) projekti toetamiseks taotletud ulatuses ning 1 (ühe) projekti toetamiseks  tingimuslikult eelarvevahendite jäägi ulatuses.

Koonga Vallavalitsuse 29. juuni 2016. a. korraldusega nr 151 ja 26. juuli 2016. a. korraldusega nr 164 rahuldati komisjoni poolt ette pandud hajaasustuse programmi 5 (viie) toetuse taotleja esitatud taotlused komisjoni poolt koostatud pingerea alusel järgmiselt:

 

 

 

Toetuse saaja

KRISTO MINN

1.

Projekti nimetus

Naissoo küla Vanatoa talu veevärgi rajamine.

 

Toetuse suurus

4 004,00 eurot

 

 

 

Toetuse saaja

VAIKE PÄÄSTEL

2.

Projekti nimetus

Kiisamaa küla Kaave talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

Toetuse suurus

3 700,00 eurot

 

 

 

Toetuse saaja

ELLE KESKOJA

3.

Projekti nimetus

Oidrema küla Kadaka talu kanalisatsioonisüsteemi parendamine

 

Toetuse suurus

5 516,00 eurot

 

 

 

Toetuse saaja

HELGA PIKKMETS

4.

Projekti nimetus

Oidrema küla Mätiku talu kanalisatsiooni parendamine

 

Toetuse suurus

4 720,00 eurot

 

 

 

Toetuse saaja

EGO SIIG

5. 

Projekti nimetus

Tarva küla Tarvamäe talu  puurkaevu ja veesüsteemi rajamine

 

Toetuse suurus

3 472,00 eurot

 

 

Pärnu Maavalitsus korraldab 9.novembril 2016 kell 14 üheksateistkümnenda  maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva. Sellele pidulikule sündmusele on oodatud kõik Pärnu maakonnas elavad abielupaarid, kel  sel aastal täitunud või täitumas 50 kooseluaastat, samuti abielupaarid, kes briljantpulmadeni jõudnud (60 kooseluaastat).

 

Palume juubelipaaridel endast teada anda Pärnu Maavalitsuse rahvastiku toimingute talituse telefonidel 44 79 724 või 44 79 760. Samuti võib  maavalitsusest ise läbi astuda ja kabinetis 202, 209 (Akadeemia 2, II korrus) austamispäevale nime kirja panna. Eelregistreerimine kestab 29.septembrini.

 

 

Pärnu Maavalitsus soovib tänada ja õnnitleda kuld- ja briljantpulmapaare, tänu kellele saab meie noorem põlvkond aimu abielu kestmajäämise võimalikkusest. Väärikad abielupaarid on eeskujuks oma lastele, andes neile eluteele kaasa pagasi väärt elutarkustega ja on tõestuseks kõigile, kes abielu väärtustes ning püsimises kahtlevad. 

 

Pärnu maavanem kehtestas 15.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/736 Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“. Planeeritud 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV elektrivõrgust. Sellega luuakse Lääne-Eestis eeldused elektri varustuskindluse suurendamiseks ja ülekandekadude vähendamiseks ning see võimaldab võrguga liituda uutel elektritootjatel. Planeering lähtub üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ seatud eesmärkidest. Samaaegselt 
koostati Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini trassi asukoha planeeringud Harju ja Lääne maakonnas.

Planeeringu koostamisel on algusest peale arvesse võetud ning 
tasakaalustatud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu 
vajadused. Planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi 
keskkonnamõjusid, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed on hinnatud keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus. Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena.

Teemaplaneeringuga on määratud 330/110 kV õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud selle rajamiseks vajalik maa-ala. 
Planeeringuala hõlmab Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliini 
projekteerimiseks ja toimimiseks vajaliku ala Koonga, Audru ja Sauga valdade territooriumidel. Trassikoridor on määratud vastavalt 330 kV õhuliinile esitatavatele nõuetele. 330 kV pingega õhuliinist tulenevalt on planeeritava elektriliini kaitsevööndi ulatus mõlemal pool liini telge 40 m. Planeeritud elektriliini trassikoridor on laiusega 100 m, sest trassikoridori on kavandatud elektriliin koos kaitsevööndiga ja 20 m laiune puhverala. Vajadusel on projekteerimise käigus võimalik 
nihutada õhuliini koos kaitsevööndiga vaid trassikoridori sees puhverala ulatuses. Kehtestatud teemaplaneeringu alusel koostatakse ehitusprojekt, millega määratakse õhuliini ja mastide täpsed asukohad. Pärast elektriliini valmisehitamist jääb trassikoridori laiuseks 80 m, so kaitsevööni ulatus 40 m mõlemale poole 330/110kV elektriliinist.

Planeeritud 330/110 kV elektriliinil on ühel mastil nii 330 kV kui ka 110 kV ahelad. Selline lahendus vähendab elektriliini kaitsevööndi alla jäävat maa-ala, väiksemad on ka liini ehitamise materjali ja hilisemad hooldustööde kulud. Pärnu maakonnas tehakse elektriliinilt 330 kV õhuliini sisseviigud Sindi alajaama ning 110 kV sisseviigud Lõpe, Audru ja Sindi alajaamadesse ning vajadusel perspektiivsetesse Lemmetsa alajaama.

Planeeritud 330/110 kV õhuliini tassi koridori pikkus Pärnu maakonnas on ca 57 km. Kõrgepingeliiniehitamine on kavandatud aastatel 2017-2020.

Kehtestatud teemaplaneering (seletuskiri, joonised) ja selle 
kehtestamise korraldus, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ja teised planeeringulisad on kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse veebilehel: 
http://parnu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud.

Mikk Pikkmets

Vallavanem

30.06. - 22.07.2016

08.08. - 17.08.2016

Silver Seegar

Asevallavanem

04.07. - 31.07.2016

Karoliina Post

Vallasekretär/arendusnõunik

11.07. - 05.08.2016

Eve Lindoja

Sotsiaalnõunik

04.07. - 17.07.2016

25.07. - 05.08.2016

Mihkel Kalmaru

Keskkonna- ja maanõunik

01.08. - 31.08.2016

Ingrid Tiido

Pearaamatupidaja

06.07. - 17.07.2016

04.08. - 19.08.2016

Tiina Hirvela

Kassapidaja-raamatupidaja

11.07. - 27.07.2016

Asta Kuru

Registripidaja

04.07. - 07.08.2016

Kalju Kepp

Ehitusnõunik

27.06. - 31.07.2016

Jaan Palm

Majandusnõunik

04.07. - 24.07.2016

Tööaeg pühadel vallavalitsuses:
Komapäeval, 22. juunil  08.30 - 13.30
Neljapäeval 23. juunil ja reedel, 24. juunil SULETUD