Pärnu maavanem kehtestas 15.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/736 Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“. Planeeritud 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV elektrivõrgust. Sellega luuakse Lääne-Eestis eeldused elektri varustuskindluse suurendamiseks ja ülekandekadude vähendamiseks ning see võimaldab võrguga liituda uutel elektritootjatel. Planeering lähtub üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ seatud eesmärkidest. Samaaegselt 
koostati Harku-Lihula-Sindi kõrgepingeliini trassi asukoha planeeringud Harju ja Lääne maakonnas.

Planeeringu koostamisel on algusest peale arvesse võetud ning 
tasakaalustatud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu 
vajadused. Planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi 
keskkonnamõjusid, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed on hinnatud keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus. Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena.

Teemaplaneeringuga on määratud 330/110 kV õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud selle rajamiseks vajalik maa-ala. 
Planeeringuala hõlmab Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliini 
projekteerimiseks ja toimimiseks vajaliku ala Koonga, Audru ja Sauga valdade territooriumidel. Trassikoridor on määratud vastavalt 330 kV õhuliinile esitatavatele nõuetele. 330 kV pingega õhuliinist tulenevalt on planeeritava elektriliini kaitsevööndi ulatus mõlemal pool liini telge 40 m. Planeeritud elektriliini trassikoridor on laiusega 100 m, sest trassikoridori on kavandatud elektriliin koos kaitsevööndiga ja 20 m laiune puhverala. Vajadusel on projekteerimise käigus võimalik 
nihutada õhuliini koos kaitsevööndiga vaid trassikoridori sees puhverala ulatuses. Kehtestatud teemaplaneeringu alusel koostatakse ehitusprojekt, millega määratakse õhuliini ja mastide täpsed asukohad. Pärast elektriliini valmisehitamist jääb trassikoridori laiuseks 80 m, so kaitsevööni ulatus 40 m mõlemale poole 330/110kV elektriliinist.

Planeeritud 330/110 kV elektriliinil on ühel mastil nii 330 kV kui ka 110 kV ahelad. Selline lahendus vähendab elektriliini kaitsevööndi alla jäävat maa-ala, väiksemad on ka liini ehitamise materjali ja hilisemad hooldustööde kulud. Pärnu maakonnas tehakse elektriliinilt 330 kV õhuliini sisseviigud Sindi alajaama ning 110 kV sisseviigud Lõpe, Audru ja Sindi alajaamadesse ning vajadusel perspektiivsetesse Lemmetsa alajaama.

Planeeritud 330/110 kV õhuliini tassi koridori pikkus Pärnu maakonnas on ca 57 km. Kõrgepingeliiniehitamine on kavandatud aastatel 2017-2020.

Kehtestatud teemaplaneering (seletuskiri, joonised) ja selle 
kehtestamise korraldus, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ja teised planeeringulisad on kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse veebilehel: 
http://parnu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud.

Mikk Pikkmets

Vallavanem

30.06. - 22.07.2016

08.08. - 17.08.2016

Silver Seegar

Asevallavanem

04.07. - 31.07.2016

Karoliina Post

Vallasekretär/arendusnõunik

11.07. - 05.08.2016

Eve Lindoja

Sotsiaalnõunik

04.07. - 17.07.2016

25.07. - 05.08.2016

Mihkel Kalmaru

Keskkonna- ja maanõunik

01.08. - 31.08.2016

Ingrid Tiido

Pearaamatupidaja

06.07. - 17.07.2016

04.08. - 19.08.2016

Tiina Hirvela

Kassapidaja-raamatupidaja

11.07. - 27.07.2016

Asta Kuru

Registripidaja

04.07. - 07.08.2016

Kalju Kepp

Ehitusnõunik

27.06. - 31.07.2016

Jaan Palm

Majandusnõunik

04.07. - 24.07.2016

Tööaeg pühadel vallavalitsuses:
Komapäeval, 22. juunil  08.30 - 13.30
Neljapäeval 23. juunil ja reedel, 24. juunil SULETUD

Käesoleva aasta juunis toimub järjekordne rahvusvaheline õppus Saber Strike, mille juhtriigiks on seekord Eesti. Õppusega seoses baseeruvad Ämari lennubaasis kopterid HH-60 ja AH-64 Apache ning lennukid HC-130. USA maaväe kopterid Apache on mõeldud eelkõige maapealsete sihtmärkide ründamiseks. Kopterid HH-60 ning lennukid HC-130 kuuluvad aga lahingotsingu ja –pääste üksusele, mille ülesandeks on kriisi- või sõjaajal vastase territooriumile sattunud lendurite ning ka teiste kaitseväelaste otsimine ning päästmine. Kopterid HH-60 ning lennukid HC-130 ongi selliste ülesannete täitmiseks loodud ning vastavate vahenditega varustatud. Meeskonnad on saanud aga erilise väljaõppe.

Ajavahemikus 11. juuni kuni 22. juuni toimub Eesti õhuruumi õppuse lennutegevus. Lennud toimuvad iga päev ajavahemikus kell 11.00 kuni 19.00. Kopterid lendavad tavaliselt suhteliselt madalal ning on silmaga nähtavad. Lennukid HC-130 võivad lennata samuti madalalt. Õppuse käigus tóimub ka kopterite tankimine õhus lennukitelt HC-130. Selge ilma korral võib sedagi maa pealt märgata.

Koonga valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 eelnõu arutelu ja vastu võtmine toimub 16.06.2016 Koonga Vallavolikogu istungil.

14.04.2016

KOONGA VALLAVALITSUS teatab, et on hõivanud ja peremehetute ehitistena arvele võtnud Pärnu maakonnas Koonga vallas Koonga külas asuva küüni (ehitisregistri kood 120780064), mille viimane omanik ei ole teada ning Pärnu maakonnas Koonga vallas Veltsa külas asuva lauda (ehitisregistri kood 1207800.71), puurkaevu nr 6167 (ehitisregistri kood 220780082), pumbamaja (ehitisregistri kood 120780069) ja kaks puukuuri (ehitisregistri koodidega 120780040 ja 120780045), mille kõigi viimane teadaolev omanik oli Mihkli kolhoos.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või nende Koonga Vallavalitsuse poolt hõivamise kohta, palume esitada need kirjalikult Koonga Vallavalitsusele aadressil Koonga küla Koonga vald  88401 Pärnu maakond kahe kuu jooksul alates teate avaldamisest.

Pärnu maavanema 29. märtsi 2016. a. korraldusega nr 1-1/16/292 on hajaasustuse programmi 2016. a. taotlusvoor avatud alates 01. aprillist 2016. a. ning taotluste esitamise tähtpäevaks (viimaseks taotluse esitamise päevaks) on 03. juuni 2016. a.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsu-teede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
* taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
* taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 2016. aasta 1. jaanuarist alates majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

* taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projekti ajaline kestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning selle elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning toetuse taotlemise tingimused leiate ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel www.eas.ee.

Koonga Vallavolikogu 15.04.2016 otsusega nr 89 on moodustatud hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon koosseisus:

Asevallavanem Silver Seegar -komisjoni esimees

Keskkonna- ja maanõunik Mihkel Kalmaru -liige

Volikogu aseesimees Mihkel Luige - liige

Volikogu liige Mare Paarasma - liige

Sotsiaalnõunik Malle Tamsalu – liige

Koonga Vallavolikogu 15.04.2016 otsusega nr 90 on kehtestatud hajaasustuse programmis toetsue andmisel 2016. a. eelistatud valdkonnaks veesüsteemide rajamine (puur- ja salvkaevud, veetorustikud, veepuhastusseadmed).

Info ja selgituste saamiseks pöörduge palun valla kontaktisiku asevallavanem Silver Seegari poole tel. 447 3746, mob. 525 8769 või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Seotud failid:

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Projekti-eelarve.rtf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Taotlusvorm.rtf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Programmdokument_2016.pdf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/arvutamise-abimees2.xls

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Lisainfo-veesuesteemi-valdkonna-tegevuste-kohta.rtf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Lisainfo-kanalisatsioonisuesteemi-valdkonna-tegevuste-kohta.rtf

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Lisainfo-juurdepaeaesuteede-valdkonna-tegevuste-kohta.rtf

 

http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Lisainfo-autonoomsete-elektrisuesteemide-valdkonna-tegevuste-kohta.rtf

Lp AS Matsalu Veevärk kliendid!

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele 17.02.2016 nr 9.1-3/16-001 kehtivad AS-i Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.04.2016.a. alljärgnevad veeteenuste hinnad:
* tasu võetud vee eest 1,33 €/m3
* tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,67 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Lugupidamisega
AS Matsalu Veevärk

http://www.matsaluvv.ee/index.php?go=news_detail&news_id=88

Koonga Vallavalitsusele laekus tähtajaks, 05. oktoobriks 2015. a., üksteist (11) taotlust hajaasustuse programmi projektis osalemiseks ning toetuse saamiseks.

Projektide kogumaksumuseks kujunes 47 173.- eurot, millest taotletav toetuste summa moodustas 31 448.- eurot ning taotlejate omafinantseering 15 725.- eurot.

Koonga vallal oli kasutada hajaasustuse programmi toetuste rahastamiseks koos riigipoolse osaga 15 000.- eurot, millele saime maakondliku rahajaotuse kehtestamisel veel täiendavalt riigipoolseid vahendeid 978,49 eurot ning vald lisas oma eelarvest sellele samuti 978,49 eurot.  Seega on Koonga vallal hajaasustuse programmi 2015. a. projektide toetuseks olemas             16 956,98 eurot, mis katab taotletud toetuste summast 53,9 %.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon tunnistas oma 11. novembri 2015. a. istungil kõik esitatud taotlused programmdokumendi nõuetele vastavaks ning tegi Koonga Vallavalitsusele ettepaneku rahuldada taotlused eelarvevahendite piires pingerea alusel. Ettepanek tehti 5 (viie) projekti toetamiseks taotletud ulatuses ning 1 (ühe) projekti toetamiseks  tingimuslikult eelarvevahendite jäägi ulatuses.

Koonga Vallavalitsuse 17. novembri 2015. a. korraldusega nr 175  rahuldati komisjoni poolt ette pandud hajaasustuse programmi 5 (viie) toetuse taotleja esitatud taotlused komisjoni poolt koostatud pingerea alusel ning  24. novembri 2015. a. korraldusega nr 183 suurendati rahastatavate projektide pingereas viimase rahastatava projekti toetussummat 1 956,98 euro võrra 45,9%-ni projekti abikõlblikest kuludest.

 

Toetuse saaja

KRISTI KANGUR

 

Projekti nimetus

 

Kalli küla TÕNNASTE talu puurkaevu ja veesüsteemi

rajamine.

1.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Puurkaevu rajamine koos joogiveetorustiku ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamisega.

 

Toetuse suurus

3 696,00 eurot

 

Omafinantseering

1 848,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

 

Toetuse saaja

JÜRI TRUUS

 

Projekti nimetus

Ura küla UINI talu veesüsteemi rajamine

2.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Puurkaevu rajamine koos joogiveetorustiku ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamisega.

 

Toetuse suurus

2 804,00 eurot

 

Omafinantseering

1 402,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

 

Toetuse saaja

ALMER PIKKMETS

 

Projekti nimetus

Oidrema küla KAMARIKU talu veevärgi rajamine

3.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Puurkaevu rajamine koos joogiveetorustiku ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamisega kahele majapidamisele, vana puurkaevu likvideerimine.

 

Toetuse suurus

3 080,00 eurot

 

Omafinantseering

1 540,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

28. veebruar 2017

 

 

Toetuse saaja

ENDEL HIRVELA

 

Projekti nimetus

Karuba küla MÄE talu veesüsteemi rajamine

4.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Olemasoleva puurkaevu juurde  vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine ning  majavälise veetorustiku rajamine.

 

Toetuse suurus

1 654,00 eurot

 

Omafinantseering

827,60 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

 

Toetuse saaja

JAAN VIITA

 

Projekti nimetus

Rabavere küla MUNAKU-PERE talu kanalisatsiooni-süsteemi rajamine

5.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Reovee käitlemiseks septiku paigaldamine ja bioloogilise eelpuhastina toimiva filterpeenra rajamine koos vajalike lisatöödega

 

Toetuse suurus

2 560,00 eurot

 

Omafinantseering

1 280,00 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

28. veebruar 2017

 

 

Toetuse saaja

NELE TAMM

 

Projekti nimetus

Pikavere küla SEPA talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

6.

Projekti eesmärgid

ja tegevused

Reovee käitlemiseks septiku paigaldamine koos bioloogilise eelpuhastiga ning toimiva filterpeenra rajamine koos vajalike lisatöödega

 

Toetuse suurus

3 162,98 eurot

 

Omafinantseering

3 731,02 eurot

 

Projekti lõppkuupäev

31. detsember 2016

 

Taotletud toetusest 90% makstakse välja taotlejate pangakontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale toetuslepingu sõlmimist. Ülejäänud 10% toetusest makstakse toetuse saajatele välja pangaülekande kaudu hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast projekti aruande kinnitamist Koonga Vallavalitsuse poolt. Projekti aruanne peab olema esitatud Koonga Vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuslepingus määratud projekti lõppkuupäeva.

                                                                     Koonga Vallavalitsus