Koonga vald liitus 2017.a. projektiga:  „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused“ rahastatud projekti“ Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused”

Koonga Vallavalitsus koostöös SA Koonga Hoolekandega pakub alates augustist 2017.a.:
1. Koduteenus (pakkuda 4 inimesele/perele) – täisealise isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et tagada isiku iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes ja väljaspool kodu ning aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele. Koduteenuseid osutatakse täisealisele teovõimelisele isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabi vajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel. Teenust osutatakse nii üksi kui ka kooselavatele eakatele või erivajadusega inimestele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul.Teenust on õigus saada Haapsalu linna, Lääneranna valla või Lääne- Nigula valla territooriumil elavatel isikutel: (kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad; kelle pereliikmed mõjuvatel materiaalsetel, tervislikel või muudel eespool loetlemata põhjustel ei saa isikule vajalikku hooldust kindlustada.  
2. Tugiisikuteenus (pakkuda 3 inimesele/perele) – isiku abistamine nõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga tema igapäevases elukeskkonnas. Eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus teenuse saaja vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. 

Meetme eesmärgiks on tööealise isiku hoolduskoormuse vähendamine ja/või erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule asumise võimekuse suurendamiseks. 
Teenuste taotlemine: Teenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja kohaliku omavalitsuse üksusele taotluse.  Vallavalitsus otsustab teenuse määramise ja selle osutamise tingimused oma haldusaktiga 30. tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja lepib kohaliku omavalitsuse üksuse ja teenuse osutajaga kokku teenuse osutamise algusaja, koha, mahu ja töökohustused.

Teenuste soovist anda teada vallavalitsuse sotsiaalnõunik Evele:  tel. 4473744 või 56504561

SA Koonga Hoolekanne pakub abivajajatele isikutele (perekonnale) sotsiaaltransporditeenust: Transporditeenust osutatakse Koonga valla elanikele ja vältimatu vajaduse korral ka teistele valla territooriumil viibivatele isikutele, kes puudest, tervislikust seisundist või raskest majanduslikust olukorrast tingituna ei ole suutelised iseseisvalt ühistranspordi teenust kasutama (üksik vanur, raskelt haige, puudega isik või muu põhjendatud abivajaja). Transporditeenuse taotlemiseks peab taotleja, hooldaja või eestkostja registreerima oma sõidusoovi teenuse osutaja juures SA Koonga Hoolekanne juhataja Malle Tamsalu tel. 525 0915. Transpordi teenuse hind on 0,10 senti kilomeeter. Põhjendatud ja kaalutletud otsusel võib osutada transporti tasuta.