Koonga Vallavalitsusele laekus tähtajaks, 03. juuniks 2016. a., kaksteist (12) taotlust hajaasustuse programmi projektis osalemiseks ning toetuse saamiseks.

Projektide kogumaksumuseks kujunes 66 594.- eurot, millest taotletav toetuste summa moodustas 44 396.- eurot ning taotlejate omafinantseering 22 198.- eurot.

Koonga vallal oli kasutada hajaasustuse programmi toetuste rahastamiseks riigipoolset osa          8 912.- eurot ning valla eelarvest oli toetuste andmiseks ette nähtud 12 500.- eurot. Kuigi hajaasustuse programmi toetusteks esialgu kavandatud riigi osa vähendati, eraldas Koonga vald oma eelarvest lubatud 12 500.- eurot ning toetus otsustati jagada rahastuse saanud projektidele suhtega 40% valla osa ja 26,67%, tingimuslikult rahastatud projektile suhtega 50% valla osa ja 50% riigi osa kokku 21 412.- eurot, mis moodustab taotletud toetuste summast alla poole – 48,2 %.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjon tunnistas oma 27. juuni 2016. a. istungil kõik esitatud taotlused programmdokumendi nõuetele vastavaks ning tegi Koonga Vallavalitsusele ettepaneku rahuldada taotlused eelarvevahendite piires pingerea alusel. Ettepanek tehti 4 (nelja) projekti toetamiseks taotletud ulatuses ning 1 (ühe) projekti toetamiseks  tingimuslikult eelarvevahendite jäägi ulatuses.

Koonga Vallavalitsuse 29. juuni 2016. a. korraldusega nr 151 ja 26. juuli 2016. a. korraldusega nr 164 rahuldati komisjoni poolt ette pandud hajaasustuse programmi 5 (viie) toetuse taotleja esitatud taotlused komisjoni poolt koostatud pingerea alusel järgmiselt:

 

 

 

Toetuse saaja

KRISTO MINN

1.

Projekti nimetus

Naissoo küla Vanatoa talu veevärgi rajamine.

 

Toetuse suurus

4 004,00 eurot

 

 

 

Toetuse saaja

VAIKE PÄÄSTEL

2.

Projekti nimetus

Kiisamaa küla Kaave talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

 

Toetuse suurus

3 700,00 eurot

 

 

 

Toetuse saaja

ELLE KESKOJA

3.

Projekti nimetus

Oidrema küla Kadaka talu kanalisatsioonisüsteemi parendamine

 

Toetuse suurus

5 516,00 eurot

 

 

 

Toetuse saaja

HELGA PIKKMETS

4.

Projekti nimetus

Oidrema küla Mätiku talu kanalisatsiooni parendamine

 

Toetuse suurus

4 720,00 eurot

 

 

 

Toetuse saaja

EGO SIIG

5. 

Projekti nimetus

Tarva küla Tarvamäe talu  puurkaevu ja veesüsteemi rajamine

 

Toetuse suurus

3 472,00 eurot